วิธีใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

การใช้ GIS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ทำให้ดูข้อมูลลูกค้าบนแผนที่ไปพร้อมกันกับที่ตั้งของร้านคุณได้ ดังนั้นคุณจะทราบว่าลูกค้ามาและไม่ได้มาจากที่ใดบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ลักษณะของแนวโน้มการบริโภคในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการใช้งาน

รู้จักพื้นที่แข็งแกร่งและพื้นที่อ่อนแอของคุณ

顧客データ分析

ด้วยการกำหนดจุดข้อมูลลูกค้าบนแผนที่ สามารถดูได้ว่าลูกค้ามาจากที่ไหน นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประชากร จะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าพื้นที่ไหนแข็งแกร่ง

ป้องกันการกินส่วนแบ่งตลาดกันเองของร้านค้า

商圏表示

การกินส่วนแบ่งตลาดกันเอง (Cannibalization) ที่ครอบคลุมพื้นที่การค้าระหว่างร้านค้า เมื่อเปิดร้านค้าใหม่อาจทับซ้อนกับพื้นที่การค้าของร้านที่มีอยู่ และร้านของคุณอาจแข่งขันกันเอง

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document